Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
INFORMACJE PRASOWE

Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej


Intec

Mi?dzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji

Lipsk, 5 - 8 lutego 2019

 

Zuliefermesse

Mi?dzynarodowe Targi Poddostawców:

Cz??ci, Komponenty, Modu?y, Technologie

Lipsk, 5 - 8 lutego 2019


Lipsk, 15 listopada 2018


 

Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej

 

Du?e zainteresowanie przysz?oroczn? edycj? targów Intec oraz Z - lipskie targi przemys?owe ceni? sobie obecno?? wystawców i odwiedzaj?cych z Polski

W dniach od 5 do 8 lutego 2019 roku w Lipsku odb?dzie si? kolejna edycja duetu targowego Intec i Zuliefermesse, stanowi?ca pierwsz? istotn? w przysz?ym roku w Europie platform? spotkań targowych dla bran?y obróbki metali, maszynowej oraz poddostawczej. Przysz?oroczna edycja duetu przemys?owego cieszy si? ogromnym zainteresowaniem. Swoj? ofert? w ramach obu imprez zaprezentuje ??cznie ponad 1 300 wystawców. Dla polskich wystawców oraz odwiedzaj?cych udzia? w tym wydarzeniu stanowi znakomit? okazj? do nawi?zywania mi?dzynarodowych kontaktów biznesowych.

„Jeste?my bardzo zadowoleni z liczby zg?oszonych na ten moment wystawców. ?wiadczy to o silnej pozycji naszego duetu targowego na tle europejskich targów przemys?owych", mówi Markus Geisenberger, Dyrektor Generalny Leipziger Messe GmbH, i dodaje: „Odwiedzaj?cy b?d? mogli zapozna? si? z bogat? ofert? wystawców, którzy zaprezentuj? wszystkie etapy produkcji przemys?owej - od narz?dzi, cz??ci, komponentów i us?ug produkcyjnych poprzez obrabiarki, centra obróbcze, linie produkcyjne, a? po automatyzacj? produkcji". Podczas edycji 2019 swoje innowacyjne produkty i us?ugi zaprezentuje ponad 1 300 wystawców.

 

Bogata oferta duetu przemys?owego

 

W 2019 roku w?ród wystawców targów Intec znajd? si? ?wiatowi liderzy z bran?y, w tym m.in. AVIA S.A., Balluff GmbH, Bosch Rexroth AG, FANUC AG, Mitsubishi Electric Europe, Panasonic Industry Europe, Simens AG, TRUMPF, czy Yamazaki Mazak. Równie? dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw impreza ta stanowi atrakcyjn? platform? do nawi?zywania kontaktów biznesowych. Powierzchnia wystawiennicza targów Intec zosta?a na ten moment prawie w ca?o?ci sprzedana - pozosta?y ju? tylko ostatnie wolne stoiska.


Przygotowania do targów Zuliefermesse równie? przebiegaj? obiecuj?co - poddostawcy prezentowa? b?d? najnowsze us?ugi produkcyjne oraz innowacyjne rozwi?zania technologiczne. Targi Zuliefermesse s? najwi?ksz? w Europie imprez? B2B dla bran?y metalowej i poddostawczej dla przemys?u. Odwiedzaj?cy b?d? mogli zapozna? si? z bogat? ofert? cz??ci i komponentów z metalu, tworzyw sztucznych i innych nowatorskich materia?ów, a tak?e z ofert? konstrukcji lekkich, skierowan? m.in. do przemys?u motoryzacyjnego, maszynowego, medycznego, optycznego, lotniczego, tworzyw sztucznych, elektroniki i elektrotechniki.

 

Wystawcy z ca?ej Europy, silna reprezentacja firm z Saksonii


Podczas zbli?aj?cej si? edycji targów Intec b?dzie mo?na spotka? przedstawicielstwa du?ych niemieckich Centrów Budowy Maszyn z Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Nadrenii Pó?nocnej-Westfalii
i Saksonii. Nie zabraknie tak?e przedsi?biorstw pochodz?cych spoza Niemiec - w?ród nich najliczniejsz? grup? stanowi? wystawcy z W?och, Austrii i Szwajcarii. Targi Zuliefermesse przyci?gaj? wystawców zarówno ze wszystkich niemieckich regionów przemys?owych, jak równie? firmy pochodz?ce spoza Niemiec - w tym przede wszystkim z Europy.

Do grona wystawców obu imprez targowych nale?e? b?d?, oprócz licznych firm z Europy tak?e przedsi?biorstwa z samej Saksonii. Swój udzia? zg?osi?o ju? ??cznie ponad 300 firm i instytucji z tego landu. Na ?adnych innych targach w Niemczech saksoński przemys? budowy maszyn i przemys? poddostawczy nie s? tak silnie reprezentowane. 

 

Made in Poland


Polska ma dla targów Intec oraz Z szczególne znaczenie, i to nie tylko ze wzgl?du na swoje geograficzne po?o?enie, ale przede wszystkim ze wzgl?du na gospodarcz? wspó?prac? obu krajów. Co dwa lata duet targów jest istotnym miejscem polsko - niemieckich spotkań dla firm, instytucji i organizacji. Do grona wystawców przysz?orocznej edycji nale?y m.in. Bydgoski Klaster Przemys?owy, który na powierzchni 70 metrów kwadratowych zaprezentuje siedem firm ze swojego regionu, a w?ród nich: Zak?ad Narz?dziowy EKOPLAST Roman Glazik, Kaplast sp. z o.o., Produkcja Artyku?ów z Tworzyw Sztucznych APLEX sp. z o.o., KONEK PSN sp. j., HPT Innovation sp. z o.o., Zak?ad Produkcji Form, Narz?dzi Specjalnych
i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych GRAFORM Stanis?aw Grabowski, Fatpol Tools sp. z o.o.. Polskie firmy od lat ch?tnie prezentuj? si? na targach poddostawców, zyskuj?c z powodzeniem nowych klientów. W przysz?ym roku swoje us?ugi zaprezentuj? m.in.: MM Systemy z K?tów Wroc?awskich, kieruj?cy swoje us?ugi g?ównie do bran?y automotive - od pojedynczych elementów, po produkcj? seryjn?. Wtryskownia 24 podczas targów poddostawców zaprezentuje swoje mo?liwo?ci wykonania detali na 16 wtryskarkach, którymi dysponuje. Swoje produkty przedstawi tak?e firma AKPOL - producent regranulatów z Kra?nika.

W ramach targów Intec odwiedzaj?cy b?d? mieli szans? pozna? i nawi?za? kontakt z producentem specjalistycznego separatora oleju, firm? Ecoster.

Od wielu lat Targi Lipskie Polska Sp. z o.o., jako przedstawicielstwo Targów Lipskich na Polsk?, jest organizatorem Polskiego Stoiska. Na wspólnej powierzchni swoje us?ugi zaprezentuj? rodzime firmy - ich lista ju? wkrótce dost?pna b?dzie on-line na stronie: www.poddostawcy.pl .


Przysz?o?? produkcji - wystawy i fora 

 

Targom towarzyszy? b?dzie bogaty program konferencji, w ramach którego organizatorzy przygotowali wiele interesuj?cych wydarzeń. „Nowe technologie wytwarzania w praktyce - produkcja przyrostowa
+ technologie hybrydowe" - pod tym tytu?em zaplanowano wystaw? specjaln?, której premiera b?dzie mia?a miejsce w 2019 roku. Odwiedzaj?cy b?d? mieli szans? z bliska zobaczy? eksponaty, które powsta?y w wyniku po??czenia klasycznych procesów produkcyjnych z nowymi technologiami. Na przyk?adzie wdro?onych rozwi?zań forum ekspertów przedstawi najnowsze osi?gni?cia techniczne.

Wspó?czesny przemys? bazuje na inteligentnych systemach nowej generacji, które s? ze sob? zintegrowane na wielu p?aszczyznach, a kluczow? rol? odgrywa tutaj sensoryka. Podczas wystawy specjalnej „Sensoryka - na drodze do inteligentnego produktu. Rozwi?zania, trendy, mo?liwo?ci." uwaga skupiona b?dzie na korzy?ciach wynikaj?cych z zastosowania inteligentnych rozwi?zań oraz na wyzwaniach towarzysz?cych opracowywaniu innowacji.


Wyzwania i szanse dla nowych rodzajów nap?dów


Po raz pierwszy podczas duetu targowego Intec i Z odbywa? si? b?dzie Bran?owe Forum „new mobility". Wydarzenie to organizowane jest przez Leipziger Messe we wspó?pracy z Klastrem ACOD Automotive Cluster Ostdeutschland. W ramach forum, w dniu 7 lutego, eksperci ze ?wiata przemys?u i polityki zaprezentuj? przyk?ady wdro?eń oraz strategie dzia?ania z zakresu nowych rodzajów nap?du.
Dr Deliane Träber, kierownik pionu targów przemys?owych Leipziger Messe podkre?la wag? tego wydarzenia: „Forum „new mobility" stanowi istotn? platform? do dyskusji na temat wyzwań i szans przed jakimi stoi sektor produkcyjny i poddostawczy w dobie wdra?ania nowych rodzajów nap?du. Tematyka ta zalicza si? do najistotniejszych zagadnień, jakie poruszane s? podczas naszych targów Intec i Z".


 

Droga do sukcesu dla Hidden Champions

 

Hidden Champions - Ukryci Czempioni to innowacyjne firmy ?redniej wielko?ci, b?d?ce dostawcami specjalistycznych produktów i us?ug na tak wysokim poziomie, ?e wypracowa?y sobie miano regionalnych, a czasem nawet ?wiatowych liderów w swojej dziedzinie. To zjawisko jest obecnie na tyle popularne i istotne w przemy?le, ?e Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu podj??o si? organizacji Mi?dzynarodowej Konferencji Przemys?owej „Industry‘s Hidden Champions - historie ukrytych liderów rynku". W dniu 5 lutego uczestnicy Forum b?d? mogli zapozna? si? z historiami wybranych firm, które osi?gn??y pozycj? lidera i miano Hidden Champions. Forum ma stanowi? ?ród?o inspiracji i konkretnych porad dla wypracowania w?asnych strategii rozwoju.

 

Wsparcie dla internacjonalizacji wspó?pracy


Istotnym celem duetu targów przemys?owych w Lipsku jest wspieranie mi?dzynarodowej wspó?pracy przedsi?biorców i instytucji. W tym celu w ramach targów zorganizowane zostan? fora kooperacji oraz mi?dzynarodowe spotkania. W dniu 6 lutego odb?dzie si? XIII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, organizowane przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońsk? Agencj? Wspierania Gospodarki (WFS) we wspó?pracy z Urz?dem Marsza?kowskim Województwa Dolno?l?skiego. Forum jest istotn? platform? wspó?pracy dla innowacyjnych firm z obu regionów i s?u?y nawi?zywaniu kontaktów kooperacyjnych, wymianie do?wiadczeń oraz uzyskaniu informacji o planowanych projektach i aktualnych d??eniach potencjalnych partnerów. W dniu 7 lutego Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki jest organizatorem „Spotkania Państw 4.0 - Saksonia-Polska-Czechy-Rumunia", w ramach którego odb?d? si? inspiruj?ce wyk?ady, a na zakończenie uczestnicy b?d? mieli okazj? do nawi?zania nowych kontaktów biznesowych podczas Business-Speed-Dating.

Spotkania B2B - gie?da kooperacji Business Meetings „CONTACT"

Targi Intec oraz Z stanowi? profesjonaln? platform? wspieraj?c? nawi?zywanie nowych relacji biznesowych, a tak?e dbanie o dotychczasowe kontakty. Jak co dwa lata, tak i w 2019 roku europejska sie? Enterprise Europe Network zaprasza do udzia?u w gie?dzie kooperacji Business Meetings „CONTACT". Celem gie?dy jest u?atwienie pierwszego kontaktu przedsi?biorstwom zainteresowanym nawi?zaniem mi?dzynarodowej wspó?pracy. Do grona uczestników nale?? firmy oferuj?ce nowe technologie, innowacyjne rozwi?zania oraz poszukuj?ce potencjalnych partnerów do kooperacji oraz do realizacji wspólnych projektów. Przysz?oroczna, 13-sta edycja gie?dy odbywa? si? b?dzie w dniu 6 lutego 2019 roku, a udzia? w niej mo?na zg?asza? do dnia 31 stycznia 2019 roku tworz?c profil firmy za pomoc? formularzy on-line. Dla wystawców oraz dla odwiedzaj?cych spoza Niemiec udzia? w gie?dzie jest bezp?atny.

Informacje na temat targów Intec i Zuliefermesse

Najbli?sza edycja duetu targowego Intec i Zuliefermesse odb?dzie si? w dniach od 5 do 8 lutego 2019 roku w Lipsku. W latach nieparzystych targi Intec s? pierwsz? istotn? imprez? targow? dla przemys?u obróbki metali w Niemczech i Europie. Swoim zakresem obejmuj? maszyny, centra obróbcze, narz?dzia, zautomatyzowane systemy produkcyjne oraz zaawansowane technologie obróbki metalu. Targi Zuliefermesse nale?? do wiod?cych w Europie imprez B2B dla bran?y poddostawczej dla przemys?u. Ich oferta, obejmuj?ca m.in. detale, cz??ci, komponenty oraz us?ugi przemys?owe, skierowana jest przede wszystkim do odbiorców z sektora maszynowego, urz?dzeń, narz?dzi oraz motoryzacyjnego. 

Kontakt dla prasy:


Christian Heinz, rzecznik prasowy targów Intec i Zuliefermesse
Leipziger Messe GmbH
tel.: +49 (0)341 / 678 6514
e-mail: c.heinz@leipziger-messe.de

Kontakt w Polsce:

Magdalena Dziemidek, Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 22 414 44 71, 72, 73

e-mail: info@targilipskie.pl

 

Targi Intec: www.messe-intec.de, www.targi-intec.pl

Targi Zuliefermesse: www.zuliefermesse.de, www.poddostawcy.pl

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.: www.targilipskie.pl
Leipziger Messe GmbH: www.leipziger-messe.de   


 

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 阳西县| 北流市| 沈阳市| 嘉义县| 大关县| 修武县| 凤城市| 枣阳市| 青铜峡市| 龙南县| 三原县| 淳化县| 尼玛县| 黎城县| 肇州县| 建阳市| 贺兰县| 怀安县| 玉山县| 宜州市| 吉安县| 敦化市| 东山县| 绍兴市| 阿尔山市| 丰镇市| 元朗区| 西畴县| 龙泉市| 西吉县| 扎兰屯市| 潍坊市| 化州市| 台湾省| 本溪市| 深泽县| 台州市| 龙泉市| 出国| 伊金霍洛旗| 南宫市|