Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
INFORMACJE PRASOWE

Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse

 


 

Tegoroczna edycja duetu targowego Intec i Zuliefermesse, stanowi?ca pierwsze istotne w 2019 roku spotkanie dla bran?y obróbki metali, maszynowej oraz poddostawczej, odnotowa?a po raz kolejny bardzo zadowalaj?ce wyniki: 24 400 odwiedzaj?cych z 41 krajów (2017: 24 200 z 35 krajów) oraz 1 324 wystawców z 31 krajów (2017: 1 382 wystawców z 30 krajów), którzy na powierzchni ponad 70 000 m.kw. zaprezentowali swoje nowo?ci, innowacyjne produkty i us?ugi oraz najnowsze rozwi?zania dla bran?y.

Podczas czterech dni targowych duet Intec i Zuliefermesse stanowi? jedno z wiod?cych w Europie spotkań dla przedstawicieli bran?y obróbki metali, maszynowej oraz poddostawczej. „Na zwi?kszonej powierzchni wystawienniczej swoje najnowsze produkty i us?ugi, a tak?e innowacyjne rozwi?zania zaprezentowali zarówno ?wiatowi liderzy z bran?y, jak i ma?e oraz ?rednie zak?ady produkcyjne. Ró?norodna i kompleksowa oferta wystawców po raz kolejny przyci?gn??a imponuj?c? liczb? odwiedzaj?cych", mówi Markus Geisenberger, Dyrektor Generalny Leipziger Messe GmbH. „Przedsi?biorstwa bior?ce udzia? w naszych targach przemys?owych doceniaj? wysoki poziom prowadzonych rozmów kooperacyjnych oraz mo?liwo?? nawi?zywania wspó?pracy biznesowej z nowymi kontrahentami, dzi?ki czemu nasz duet targowy znajduje si? w czo?ówce najwa?niejszych w Europie targów przemys?owych".

 

Pozytywne opinie wystawców oraz odwiedzaj?cych

Wystawcy oraz odwiedzaj?cy ocenili tegoroczn? edycj? bardzo pozytywnie. 93% wystawców targów Intec oraz 91% wystawców targów Zuliefermesse doceni?o wysokie kwalifikacje osób odwiedzaj?cych obie imprezy. 9 z 10-ciu osób, które bra?y udzia? w przeprowadzanej ankiecie, zapewni?o, ?e poleci innym przedsi?biorstwom wzi?cie udzia?u jako wystawca w lipskim duecie targów przemys?owych.

Zadowolenie z udzia?u w tegorocznej edycji targów Intec podziela m.in. Martin Sprung, Marketing Manager w firmie ZCC Cutting Tools Europe GmbH: „Realizowany przez nasz? firm? cel to zdobywanie nowych rynków. Udzia? w targach Intec jest dla nas bardzo wa?ny, gdy? pozwala nam ten cel w du?ej mierze zrealizowa?. W?a?nie podczas tej imprezy targowej mamy mo?liwo?? bezpo?redniego kontaktu z firmami, których poszukujemy. Po dwóch dniach trwania targów, czyli ju? w ich po?owie, mieli?my tyle przeprowadzonych rozmów handlowych, ile zwykle mamy okazj? przeprowadzi? podczas ca?ej imprezy na innych targach. Ponadto na targach Intec otrzymujemy konkretne zlecenia, a tak?e podpisujemy wi???ce umowy biznesowe."

Tegoroczna edycja spotka?a si? tak?e z du?ym zadowoleniem ze strony osób, które odwiedzi?y targi Intec i Zuliefermesse. Zgodnie z przeprowadzon? ankiet? 94% odwiedzaj?cych b?dzie poleca?o innym specjalistom z bran?y udzia? w tym wydarzeniu. 90% ankietowanych z ca?? pewno?ci? b?dzie uczestniczy?o w kolejnej edycji lipskiego duetu przemys?owego. Ponadto 88% odwiedzaj?cych przyzna?o, i? podczas imprezy zrealizowa?o zamierzone cele.

Targi Intec i Zuliefermesse na sta?e wpisane w kalendarz targowy firm z bran?y przemys?owej 

Edycja 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse przyci?gn??a du?? liczb? odwiedzaj?cych m.in. z Niemiec ?rodkowych, a tak?e z innych regionów przemys?owych Niemiec. „Cieszy nas bardzo obecno?? na naszych targach wielu przedstawicieli z bran?y pochodz?cych z Europy Wschodniej, m.in. z Polski i Republiki Czeskiej. W ramach towarzysz?cego targom programu konferencyjnego poruszana jest istotna tematyka zwi?zana z aktualnymi kierunkami rozwoju bran?y. Dla licznej grupy przedstawicieli (przedsi?biorstw) bran?y przemys?owej nasz duet targowy wpisa? si? do kalendarza targowego jako impreza obowi?zkowa", mówi dr Deliane Träber, Dyrektor Pionu Targów Przemys?owych Leipziger Messe GmbH.    

„Dla naszego przedsi?biorstwa targi Intec stanowi? optymaln? platform?, w ramach której mamy mo?liwo?? nawi?zywania kontaktów handlowych zarówno z niemieckimi, jak i mi?dzynarodowymi firmami. Dla nas jako wystawców z ca?? pewno?ci? wa?nym atutem targów Intec jest fakt, i? bardzo wielu odwiedzaj?cych t? imprez? znajduje czas na prowadzenie wi???cych rozmów biznesowych. Targi te wpisa?y si? na sta?e w kalendarz naszych imprez targowych", mówi Christian Thiele, Dyrektor Marketingu w firmie Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH.

Targi przemys?owe o mi?dzynarodowym zasi?gu

Duet targowy Intec i Zuliefermesse to wydarzenie skupiaj?ce nie tylko firmy z wszystkich najwa?niejszych regionów przemys?owych Niemiec, ale tak?e przedsi?biorstwa z ca?ej Europy. Matthias Funk, CEO w firmie Hedelius Vertriebsgesellschaft mbH, wystawiaj?cej si? na targach Intec: „Pocz?tkowo naszym celem by?o zaprezentowanie naszej oferty firmom z Niemiec wschodnich. Tym bardziej ucieszy?o nas, i? podczas imprezy mogli?my przeprowadzi? interesuj?ce rozmowy handlowe równie? z przedsi?biorstwami z pozosta?ych regionów Niemiec, a tak?e z firmami pochodz?cymi ze Szwajcarii. Du?e zainteresowanie nasz? ofert? pokaza?o nam, i? z ka?d? edycj? targi Intec przyci?gaj? coraz szersze grono odwiedzaj?cych. Niektórzy z naszych potencjalnych klientów kilkukrotnie wracali na nasze stoisko, aby omówi? z nami konkretne zlecenia."

O mi?dzynarodowym charakterze targów ?wiadczy równie? wysoka frekwencja w organizowanych w ramach duetu targowego forach kooperacji oraz mi?dzynarodowych spotkaniach, w których brali udzia? specjali?ci z bran?y z takich krajów jak: Rosja, Polska, Republika Czeska, Rumunia i Turcja. Istotnym celem targów przemys?owych w Lipsku jest wspieranie mi?dzynarodowej wspó?pracy przedsi?biorców i instytucji. W/w spotkania oraz fora zorganizowane zosta?y przez Saksońsk? Agencj? Wspierania Gospodarki, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Urz?d Marsza?kowski Województwa Dolno?l?skiego.

Ponadto tegoroczn? edycj? lipskich targów przemys?owych odwiedzili wysokiej rangi politycy pochodz?cy zarówno z Niemiec, jak i z ca?ej Europy.

Marzec 2021: termin kolejnej edycji duetu targowego Intec i Zuliefermesse 

W dniach od 2 do 5 marca 2021 roku na lipskich terenach targowych zorganizowana zostanie kolejna edycja duetu targowego Intec i Zuliefermesse.

Informacje na temat targów Intec i Zuliefermesse

Kolejna edycja duetu targowego Intec i Zuliefermesse odb?dzie si? w dniach od 2 do 5 marca 2021 roku w Lipsku. W latach nieparzystych targi Intec s? pierwsz? istotn? imprez? targow? dla przemys?u obróbki metali w Niemczech i Europie. Swoim zakresem obejmuj? maszyny, centra obróbcze, narz?dzia, zautomatyzowane systemy produkcyjne oraz zaawansowane technologie obróbki metalu. Targi Zuliefermesse nale?? do wiod?cych w Europie imprez B2B dla bran?y poddostawczej dla przemys?u. Ich oferta, obejmuj?ca m.in. detale, cz??ci, komponenty oraz us?ugi przemys?owe, skierowana jest przede wszystkim do odbiorców z sektora maszynowego, urz?dzeń, narz?dzi oraz motoryzacyjnego. 

Leipziger Messe GmbH

nale?y do pierwszej dziesi?tki najwi?kszych o?rodków targowych w Niemczech i do pi??dziesi?ciu najwi?kszych o?rodków na ca?ym ?wiecie. S? organizatorem imprez targowych w Lipsku oraz w innych miastach w Niemczech i na ca?ym ?wiecie. Do ca?ego koncernu nale?y pi?? spó?ek córek oraz Lipskie Centrum Kongresowe CCL. Tak skonstruowana grupa wyró?nia si? wysokimi kompetencjami targowymi i stanowi przyk?ad profesjonalnej organizacji nowoczesnych imprez wystawienniczych, kongresów i eventów. Dzi?ki tak szerokiej i ró?norodnej ofercie, Leipziger Messe otrzyma?a w roku 2018 po raz pi?ty z rz?du tytu? najlepszego us?ugodawcy z bran?y targowej, w najwi?kszym rankingu jaki mia? miejsce w tym roku w Niemczech. ??czna powierzchnia u?ytkowa wszystkich hal wystawienniczych wynosi 111 900 m², natomiast terenów otwartych 70 000 m². W ci?gu roku organizowanych jest w Lipsku ??cznie ponad 270 wydarzeń, do których zaliczaj? si? imprezy wystawiennicze, kongresy, eventy oraz wydarzenia oko?obiznesowe. Imprezy wystawiennicze odwiedzane s? przez oko?o 1,2 miliona osób z ca?ego ?wiata, a liczba wystawców to ponad 15 500 przedsi?biorstw. Leipziger Messe jako pierwszy niemiecki organizator imprez wystawienniczych otrzyma?a certyfikat Green Globe Standard. Zrównowa?ony rozwój jest integraln? cz??ci? biznesowej dzia?alno?ci Leipziger Messe.

Kontakt dla prasy:
Christian Heinz, rzecznik prasowy targów Intec i Zuliefermesse
Leipziger Messe GmbH
tel.: +49 341 / 678 6514
e-mail: c.heinz@leipziger-messe.de

Kontakt w Polsce:

Magdalena Dziemidek, Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 22 414 44 71, 72, 73

e-mail: info@targilipskie.pl

Targi Intec: www.messe-intec.de, www.targi-intec.pl

Targi Zuliefermesse: www.zuliefermesse.de, www.poddostawcy.pl

 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.: www.targilipskie.pl
Leipziger Messe GmbH: www.leipziger-messe.de

 

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 资讯| 轮台县| 北海市| 娄烦县| 巢湖市| 密山市| 凌海市| 酉阳| 平果县| 阿城市| 佛教| 浦江县| 桃园市| 南乐县| 南宫市| 广宁县| 怀来县| 新民市| 井冈山市| 赤城县| 包头市| 荣成市| 阳江市| 揭西县| 铜山县| 娄烦县| 宜川县| 洛隆县| 曲水县| 龙川县| 镶黄旗| 麦盖提县| 黎平县| 莱阳市| 定州市| 成武县| 和顺县| 石门县| 遵义市| 凤山县| 纳雍县|