Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
AKTUALNO?CI

CosmeticBusiness Poland ro?nie w si??


Tegoroczne spotkanie bran?y dostawców dla przemys?u kosmetycznego i detergentowego w Polsce powi?ksza swoj? powierzchni? wystawiennicz?.

 

W dniach 26 i 27 wrze?nia 2018 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI odb?dzie si? trzecia edycja targów CosmeticBusiness Poland. Podczas jedynych w Polsce bran?owych targów dostawców dla przemys?u kosmetycznego, organizowanych po raz kolejny wspólnie z HPCI - Home and Personal Care Ingredients Exhibition and Conference, producenci kosmetyków i detergentów oraz w?a?ciciele marek b?d? mogli zapozna? si? z najnowsz? ofert? z zakresu projektowania, produkcji, opakowań i us?ug dla bran?y kosmetycznej i detergentowej. Swoj? obecno?? zapowiedzia?o ju? wielu nowych wystawców, a powierzchnia wystawiennicza zosta?a powi?kszona. Trwaj? tak?e przygotowania do organizacji spotkań matchmakingowych z dystrybutorami pod has?em „Distributors Lounge".

„Swój udzia? w trzeciej edycji targów CosmeticBusiness Poland zg?osi?o ju? wi?kszo?? wystawców poprzednich edycji oraz szerokie grono nowych firm. Dla nas jako organizatora jest to sygna?, ?e tegoroczna ods?ona b?dzie wi?ksza od poprzednich, a prezentowana oferta du?o bogatsza", mówi Markus Geisenberger, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Targów Lipskich GmbH - w?a?ciciela marki CosmeticBusiness, i dodaje: „CosmeticBusiness Poland wspólnie z targami HPCI po raz kolejny zaprezentuj? szerok? ofert? produktów i us?ug dla bran?y kosmetycznej i detergentowej tworz?c najwa?niejsz? w Polsce platform? spotkań producentów kosmetyków i detergentów z dostawcami produktów i us?ug."

Targi CosmeticBusiness Poland od pocz?tku swojej obecno?ci w Warszawie wspierane s? przez dwie najwa?niejsze w Polsce organizacje bran?owe: „Polskie Stowarzyszenie Przemys?u Kosmetycznego i Detergentowego" oraz „Polski Zwi?zek Przemys?u Kosmetycznego". W tym roku partnerem targów zosta?a tak?e Polska Izba Opakowaniowa.

Nowi wystawcy i zwi?kszona powierzchnia wystawiennicza

Zakres tematyczny targów CosmeticBusiness Poland, organizowanych wspólnie z targami HPCI, obejmuje cztery g?ówne sektory: surowce, produkcj?, opakowania oraz us?ugi. W zwi?zku z du?ym zainteresowaniem wystawców tegoroczn? edycj? imprezy, dotychczasowa powierzchnia wystawiennicza CosmeticBusiness Poland zosta?a zwi?kszona.

Podczas trzeciej edycji targów swoje produkty i us?ugi zaprezentuje wielu sta?ych wystawców oraz firmy, które zdecydowa?y si? na obecno?? w Warszawie po raz pierwszy. Do grona nowych wystawców do??czy? m.in. niemiecki producent opakowań Edelmann, Quadpack z Hiszpanii, francuski producent opakowań PET - ActiPack oraz polska firma Polpak.

Odwiedzaj?cy b?d? mogli tak?e zapozna? si? z szerokim wachlarzem us?ug z zakresu produkcji na zlecenie. W obszarze tym oprócz sta?ych wystawców, np. firmy Passage, swoje us?ugi zaprezentuj? po raz pierwszy takie firmy jak Szaidel Cosmetics, Kulzer oraz Glancos.

Spotkania matchmakingowe „Distributors Lounge"

Trwaj? przygotowania do organizacji spotkań matchmakingowych dla wystawców oraz w?a?cicieli marek kosmetycznych z dystrybutorami z ró?nych krajów. Premiera koncepcji spotkań ,,Distributors Lounge" b?dzie mia?a miejsce na pocz?tku czerwca podczas targów CosmeticBusiness w Monachium i ma zosta? przeniesiona tak?e do Warszawy.

Udzia? w spotkaniach b?d? mogli wzi?? dostawcy dla przemys?u kosmetycznego pod warunkiem, ?e s? wystawc? targów CBP oraz producenci kosmetyków lub w?a?ciciele marek.

Program konferencji - najwa?niejsze tematy bran?y

Program konferencji towarzysz?cy targom CosmeticBusiness Poland to warto?? dodana samej wystawy, a tak?e okazja do uzyskania bie??cych informacji na temat rozwoju bran?y oraz do wzajemnej wymiany do?wiadczeń. Podczas pierwszego dnia targów wybrani wystawcy zaprezentuj? swoje nowo?ci produktowe, innowacyjne rozwi?zania technologiczne oraz trendy na sezon 2019/2020. W dniu 26 wrze?nia podczas odbywaj?cej si? ju? po raz ósmy konferencji „HPCI CEE Scientific Conference" przedstawione zostan? najnowsze osi?gni?cia zwi?zane z opracowywaniem sk?adników wykorzystywanych do produkcji kosmetyków i detergentów.

27 wrze?nia odb?dzie si? organizowana przez firm? Aniflex konferencja PACKAGING [R]EVOLUTION. Program tego wydarzenia obejmowa? b?dzie inspiracje, nowo?ci i rozwi?zania w obszarze opakowań oraz druku. Eksperci przedstawi? tak?e nowo?ci ze ?wiata opakowań kosmetycznych.

Bezp?atny wst?p na targi dla odwiedzaj?cych

Wst?p na targi CosmeticBusiness Poland jest dla odwiedzaj?cych bezp?atny pod warunkiem dokonania rejestracji. Rejestracja on-line rozpocznie si? pod koniec czerwca na stronie: http://pl.cosmetic-business.com/en/registration/. W tym samym terminie mo?liwy b?dzie wgl?d do katalogu wystawców on-line.

 

Targi CosmeticBusiness Poland

Targi CosmeticBusiness Poland to polska edycja targów CosmeticBusiness, które organizowane s? co roku w czerwcu w Monachium. CosmeticBusiness Poland odbywaj?ce si? równocze?nie z organizowanymi od 2008 roku w Polsce targami HPCI - Home and Personal Care Ingredients Exhibition and Conference, prezentuj? pe?n? ofert? dla produkcji kosmetyków, ?rodków czysto?ci oraz chemii gospodarstwa domowego. W?a?ciciele marek oraz producenci mog? tu znale?? rozwi?zania dla projektu produktu, produkcji, opakowania oraz etykietowania. Trzecia edycja targów CosmeticBusiness Poland odb?dzie si? w dniach 26 i 27 wrze?nia 2018 roku w Warszawskim Centrum Expo XXI.

Targi Lipskie (Leipziger Messe)

Targi Lipskie (Leipziger Messe) nale?? do pierwszej dziesi?tki najwi?kszych o?rodków targowych w Niemczech i do pi??dziesi?ciu najwi?kszych o?rodków na ca?ym ?wiecie. S? organizatorem imprez targowych w Lipsku oraz w innych miastach w Niemczech i na ca?ym ?wiecie. Do ca?ego koncernu nale?y pi?? spó?ek córek oraz Lipskie Centrum Kongresowe CCL. Tak skonstruowana grupa wyró?nia si? wysokimi kompetencjami targowymi i stanowi przyk?ad profesjonalnej organizacji nowoczesnych imprez wystawienniczych, kongresów i eventów. Dzi?ki tak szerokiej i ró?norodnej ofercie, Targi Lipskie otrzyma?y w roku 2017 po raz czwarty z rz?du tytu? najlepszego us?ugodawcy z bran?y targowej, w najwi?kszym rankingu jaki mia? miejsce w tym roku w Niemczech. ??czna powierzchnia u?ytkowa wszystkich hal wystawienniczych wynosi 111 900 m², natomiast terenów otwartych 70 000 m². W ci?gu roku organizowanych jest w Lipsku ??cznie oko?o 280 wydarzeń, do których zaliczaj? si? imprezy wystawiennicze, kongresy, eventy oraz wydarzenia oko?obiznesowe. Imprezy wystawiennicze odwiedzane s? przez oko?o 1,2 miliona osób z ca?ego ?wiata, a liczba wystawców to prawie 12 000 przedsi?biorstw. Targi Lipskie jako pierwszy niemiecki organizator imprez wystawienniczych otrzyma?y certyfikat Green Globe Standard. Zrównowa?ony rozwój jest integraln? cz??ci? biznesowej dzia?alno?ci Targów Lipskich.

 

Kontakt dla prasy:
Christian Heinz
Rzecznik prasowy targów
CosmeticBusiness Poland
Leipziger Messe GmbH
tel.: +49 (0)341 / 678 6514
e-mail: c.heinz@leipziger-messe.de

Kontakt w Polsce:
Magdalena Dziemidek
Przedstawicielstwo Targów Lipskich w Polsce
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 22 414 44 73
e-mail: info@targilipskie.pl

CosmeticBusiness Poland: www.cosmetic-business.pl
CosmeticBusiness: www.cosmetic-business.com

 
 

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 绥芬河市| 治多县| 贡嘎县| 砚山县| 香河县| 巫山县| 泾阳县| 布尔津县| 翼城县| 左云县| 曲周县| 棋牌| 台北市| 华亭县| 高州市| 南木林县| 新津县| 准格尔旗| 华容县| 富裕县| 沙雅县| 渝北区| 额济纳旗| 中牟县| 尖扎县| 佳木斯市| 莒南县| 龙陵县| 高邑县| 余姚市| 潜江市| 南丹县| 建水县| 中方县| 仪征市| 永嘉县| 肃南| 正蓝旗| 崇礼县| 鹤峰县| 新营市|