Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
AKTUALNO?CI

Sukces trzeciej edycji targów CosmeticBusiness Poland


W dniach 26 i 27 wrze?nia br. odby?a si? trzecia edycja targów CosmeticBusiness Poland. Wysoka frekwencja odwiedzaj?cych i pozytywne opinie wystawców s? potwierdzeniem sukcesu tej m?odej na polskim rynku imprezy targowej. Wspólny termin z targami HPCI umo?liwi? po raz kolejny prezentacj? w jednym miejscu i czasie oferty dla wszystkich etapów produkcji kosmetyków. W hali numer 4 Warszawskiego Centrum EXPO XXI najnowsz? ofert? produktów i us?ug dla bran?y kosmetycznej i detergentowej zaprezentowa?o w sumie ponad 280 wystawców oraz reprezentowanych marek i firm.

 

 „Przez ostatnie dwa lata targi CosmeticBusiness Poland oraz organizowane równocze?nie targi HPCI ugruntowa?y na polskim rynku swoj? pozycj? najwa?niejszego miejsca spotkań dostawców dla przemys?u kosmetycznego z producentami kosmetyków i w?a?cicielami marek. W tym roku uda?o nam si? ponownie rozbudowa? targi - zwi?kszy? sprzedan? powierzchni? wystawiennicz? oraz liczb? wystawców. Dzi?ki temu nasi odwiedzaj?cy mieli okazj? zapozna? si? z szerokim wachlarzem produktów i us?ug dla bran?y", podsumowuje Markus Geisenberger, Dyrektor Generalny Leipziger Messe GmbH. „Du?e zainteresowanie nasz? imprez? ze strony wystawców i odwiedzaj?cych jest dla nas potwierdzeniem, ?e rozwijamy nasze targi we w?a?ciwym kierunku. Naszym d?ugofalowym celem jest umocnienie pozycji CosmeticBusiness Poland jako wiod?cej platformy wymiany kontaktów i inspiracji dla przemys?u kosmetycznego w Polsce i Europie wschodniej."


Wi?ksza powierzchnia wystawiennicza i nowi wystawcy

 

Prezentowana podczas targów CosmeticBusiness Poland oraz HPCI oferta obejmuje cztery wiod?ce sektory, jakimi s? surowce, private label, opakowania i us?ugi. W tym roku na zwi?kszonej, w porównaniu do zesz?orocznej edycji, powierzchni wystawienniczej obecnych by?o ponad 280 wystawców oraz firm i marek przez nich reprezentowanych. Do grona wystawców nale?a?y nie tylko rodzime firmy. 46%, czyli prawie po?ow?, wszystkich wystawiaj?cych si? firm stanowi?y przedsi?biorstwa zagraniczne, m.in. z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. W sumie duet targowy CosmeticBusiness Poland i HPCI go?ci? wystawców z 32 krajów.

 

Odwiedzaj?cy mogli zapozna? si? z bogat? ofert? targow?, w tym równie? z nowo?ciami produktowymi prezentowanymi przez wiele nowych firm. W sektorze surowców, w ramach targów HPCI, po raz pierwszy znalaz?a si? m.in. firma BASF i Ascot, natomiast w sektorze opakowań, w ramach targów CosmeticBusiness Poland, zaprezentowa?a si? m.in. niemiecka firma Edelmann, hiszpańska firma Quadpack oraz francuska firma Altus, specjalizuj?ca si? w uszlachetnianiu opakowań. Z Polski po raz pierwszy obecne by?y m.in. firma Polpak i Katarzynki. Natomiast w sektorze produkcji na zlecenie i private label swoj? premier? ?wi?towa?a znana niemiecka firma Szaidel Cosmetic, polska firma Glancos, a tak?e producent ?eli UV do paznokci, firma Kulzer z Niemiec.


 

Osoby decyzyjne w gronie odwiedzaj?cych


Bran?owy charakter targów oraz jasno okre?lony zakres tematyczny to g?ówne argumenty, dla których targi CosmeticBusiness Poland odwiedzane s? przez osoby decyzyjne z bran?y kosmetycznej i detergentowej. W tym roku do grona odwiedzaj?cych nale?eli ponownie w?a?ciciele i zarz?dy firm oraz osoby reprezentuj?ce dzia?y rozwoju i zakupów.


„Nasza firma wystawia?a si? w tym roku na targach CosmeticBusiness Poland po raz pierwszy. Jeste?my bardzo zadowoleni z frekwencji na naszym stoisku oraz z jako?ci przeprowadzonych przez te dwa dni rozmów. Nasz g?ówny cel, jakim by?o przedstawienie firmy Primera na polskim rynku jako producenta rozwi?zań do systemów POS oraz rozwi?zań dotycz?cych etykiet dla bran?y kosmetycznej, zosta? w pe?ni zrealizowany", mówi Christine Höhn, Sales Supervisor EMEA w firmie Primera Europe.


Targi CosmeticBusiness Poland budz? zainteresowanie nie tylko w?ród krajowych firm. W tym roku 85% odwiedzaj?cych stanowili przedstawiciele bran?y z Polski. Pozosta?e 15% to go?cie z zagranicy, ??cznie a? z 27 krajów, m.in. z Ukrainy, Litwy i Czech.Wysoka frekwencja podczas konferencji, Distributors Lounge oferuje warto?? dodan?


„Obecno?? na targach CosmeticBusiness Poland i HPCI to obok rozmów z wystawcami, tak?e mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w merytorycznych prezentacjach oraz bran?owych konferencjach. Podczas obu dni targowych wszystkie oferowane przez nas wyk?ady i prezentacje cieszy?y si? bardzo du?ym zainteresowaniem ze strony odwiedzaj?cych. Uczestnicy mieli okazj? do zapoznania si? z aktualn? tematyk? dotycz?c? kierunków rozwoju bran?y oraz trendami na nadchodz?cy sezon 2019/2020", relacjonuje Ivonne Simons, Dyrektor Targów CosmeticBusiness Poland.


Pierwszego dnia targów odby? si? wyk?ad francuskiej firmy Carlin Creative Trend Bureau „Trend drivers- Fall/Winter 2019/2020 ", prezentuj?cy wp?yw trendów w kolorystyce, motywach dekoracyjnych, modzie i stylu na rozwój nowych produktów kosmetycznych. W ramach HPCI CEE Technical Seminars przedstawione zosta?y innowacyjne sk?adniki wykorzystywane do produkcji kosmetyków i detergentów, natomiast dyskusje dotycz?ce uregulowań prawnych zwi?zanych z t? tematyk? prowadzone by?y podczas HPCI CEE Scientific Conference.


Drugiego dnia targów, 27 wrze?nia, odby?a si? organizowana przez firm? Aniflex konferencja opakowaniowa PACKAGING (R)EVOLUTION, podczas której eksperci zaprezentowali rozwi?zania dotycz?ce projektowania, produkcji oraz uszlachetniania opakowań oraz przekazali najnowsze informacje dotycz?ce kierunków rozwoju sektora opakowań kosmetycznych.


Warto?? dodan? targów stanowi?y odbywaj?ce si? po raz pierwszy, w ramach nowej strefy Distributors Lounge, spotkania matchmakingowe, skierowane do producentów kosmetyków i w?a?cicieli marek kosmetycznych poszukuj?cych dystrybutorów z ró?nych krajów. Cieszy?y si? one du?ym zainteresowaniem g?ównie ze strony m?odych, innowacyjnych marek z Polski.


Kolejna edycja targów CosmeticBusiness Poland odb?dzie si? w dniach 25 i 26 wrze?nia 2019 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI.


 

Targi CosmeticBusiness Poland
Targi CosmeticBusiness Poland to polska edycja targów CosmeticBusiness, które organizowane s? co roku w czerwcu w Monachium. CosmeticBusiness Poland odbywaj?ce si? równocze?nie z organizowanymi od 2008 roku w Polsce targami HPCI - Home and Personal Care Ingredients Exhibition and Conference, prezentuj? pe?n? ofert? dla produkcji kosmetyków, ?rodków czysto?ci oraz chemii gospodarstwa domowego. W?a?ciciele marek oraz producenci mog? tu znale?? rozwi?zania dla projektu produktu, produkcji, opakowania oraz etykietowania. Czwarta edycja targów CosmeticBusiness Poland odb?dzie si? w dniach 25 i 26 wrze?nia 2019 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI.


 

Targi Lipskie (Leipziger Messe)

Targi Lipskie (Leipziger Messe) nale?? do pierwszej dziesi?tki najwi?kszych o?rodków targowych w Niemczech i do pi??dziesi?ciu najwi?kszych o?rodków na ca?ym ?wiecie. S? organizatorem imprez targowych w Lipsku oraz w innych miastach w Niemczech i na ca?ym ?wiecie. Do ca?ego koncernu nale?y pi?? spó?ek córek oraz Lipskie Centrum Kongresowe CCL. Tak skonstruowana grupa wyró?nia si? wysokimi kompetencjami targowymi i stanowi przyk?ad profesjonalnej organizacji nowoczesnych imprez wystawienniczych, kongresów i eventów. Dzi?ki tak szerokiej i ró?norodnej ofercie, Targi Lipskie otrzyma?y w roku 2017 po raz czwarty z rz?du tytu? najlepszego us?ugodawcy z bran?y targowej, w najwi?kszym rankingu jaki mia? miejsce w tym roku w Niemczech. ??czna powierzchnia u?ytkowa wszystkich hal wystawienniczych wynosi 111 900 m², natomiast terenów otwartych 70 000 m². W ci?gu roku organizowanych jest w Lipsku ??cznie ponad 270 wydarzeń, do których zaliczaj? si? imprezy wystawiennicze, kongresy, eventy oraz wydarzenia oko?obiznesowe. Imprezy wystawiennicze odwiedzane s? przez oko?o 1,2 miliona osób z ca?ego ?wiata, a liczba wystawców to ponad 15 500 przedsi?biorstw. Targi Lipskie jako pierwszy niemiecki organizator imprez wystawienniczych otrzyma?y certyfikat Green Globe Standard. Zrównowa?ony rozwój jest integraln? cz??ci? biznesowej dzia?alno?ci Targów Lipskich.

  

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 通道| 任丘市| 搜索| 普陀区| 阿鲁科尔沁旗| 虹口区| 邢台市| 寻甸| 武夷山市| 赤峰市| 来安县| 赞皇县| 稻城县| 恭城| 滦南县| 横峰县| 班戈县| 左云县| 东莞市| 浦北县| 华坪县| 井研县| 英德市| 土默特右旗| 杨浦区| 芒康县| 井冈山市| 白水县| 莱阳市| 永昌县| 措勤县| 长丰县| 剑川县| 虹口区| 绩溪县| 乡城县| 勐海县| 石林| 南充市| 石狮市| 积石山|