Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
AKTUALNO?CI

Sukces jubileuszowej edycji targów therapie Leipzig


W dniach od 7 do 9 marca 2019 roku odby?a si? dziesi?ta, jubileuszowa edycja Bran?owych Targów i Kongresu Rehabilitacji Medycznej, Fizjoterapii oraz Profilaktyki therapie Leipzig. Targi therapie Leipzig odbywaj? si? co dwa lata i stanowi? dla rynku niemieckoj?zycznego wiod?c?, interdyscyplinarn? platform? wymiany kontaktów, wiedzy i do?wiadczeń dla fizjoterapeutów, ergoterapeutów, logopedów, lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii, medycyny sportowej, medycyny fizykalnej oraz rehabilitacji.


W ci?gu trzech targowych dni ofert? innowacyjnych produktów i rozwi?zań dla rehabilitacji, fizjoterapii i profilaktyki zaprezentowa?o 371 wystawców, w?ród których znale?li si? ?wiatowi liderzy z bran?y, a tak?e ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa oraz start-upy. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowane zosta?y m.in. najnowsze urz?dzenia fitness, sprz?t do fizjoterapii do zastosowania podczas indywidualnego treningu, system sensorów do monitoringu procesu leczenia kontuzji kolan, czy nowoczesne rozwi?zania softwarowe. W?ród start-upów najwi?ksz? popularno?ci? cieszy? si? produkt Yogaboard firmy Strobel & Wolter oraz aplikacja Smart-Glass-App do kierowania wózkiem inwalidzkim. Targi odwiedzi?o 16 800 specjalistów z bran?y, w tym m.in. liczna grupa osób z Polski.

„Jeste?my bardzo zadowoleni, i? po raz kolejny targi therapie Leipzig cieszy?y si? tak du?ym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzaj?cych. Zwi?kszaj?ca si? z ka?d? kolejn? edycj? liczba firm wystawiaj?cych si?, a tak?e osób odwiedzaj?cych imprez?, jest dowodem na to, ?e targi te stanowi? wiod?c? w Niemczech platform? spotkań dla bran?y", podsumowuje Martin Buhl-Wagner, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Leipziger Messe.
Targi therapie Leipzig jednocz? nie tylko przedstawicieli bran?y, ale tak?e ?wiat polityki. Podczas inauguruj?cego tegoroczn? edycj? targów sympozjum, na podium spotkali si? przedstawiciele bran?y rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, a tak?e przedstawiciele ?wiata polityki, którzy poruszali istotn? dla rynku niemieckiego tematyk? zwi?zan? z najnowszymi zmianami w ustawodawstwie.

Interdyscyplinarna oferta targów therapie Leipzig spotka?a si? po raz kolejny z du?ym zainteresowaniem ze strony odwiedzaj?cych. Rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi i inni specjali?ci nie tylko aktywnie zapoznawali si? z nowymi produktami na stoiskach poszczególnych wystawców, ale równie? brali udzia? w bogatym programie edukacyjnym, naukowych seminariach czy warsztatach nt. nowych metod leczenia. Istotnym elementem programu by?a mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w transmisji na ?ywo dwóch operacji (operacja kolana oraz operacja ramienia), które przeprowadzane by?y w jednym z lipskich szpitali. Przebieg operacji omawiany by? nast?pnie w gronie lekarzy, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Tegoroczna edycja targów therapie Leipzig obj?ta zosta?a po raz pierwszy patronatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Ze strony Izby targi odwiedzi?a pani Dalia Wo?nica oraz pani Weronika Krzepkowska. Podczas spotkania z zespo?em targów therapie Leipzig prowadzone by?y rozmowy na temat kierunków i mo?liwo?ci dalszej wspó?pracy mi?dzy KIF a targami therapie Leipzig.

Kolejna edycja targów therapie Leipzig odb?dzie si? w dniach 25 - 27 marca 2021 roku w Lipsku. Regionalne edycje targów therapie zaplanowane s? w Bochum w dniach od 6 do 7 wrze?nia 2019 roku oraz w Hamburgu w dniach od 25 do 26 pa?dziernika 2019 roku.

Wi?cej informacji na www.therapie-leipzig.de

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 浙江省| 故城县| 三台县| 会昌县| 外汇| 蒙山县| 杭锦后旗| 石泉县| 金坛市| 澄江县| 呼伦贝尔市| 平和县| 阆中市| 紫阳县| 平泉县| 闸北区| 安阳市| 丹巴县| 个旧市| 芦山县| 黑水县| 枣阳市| 武陟县| 肥西县| 敦化市| 康平县| 康定县| 如东县| 普格县| 通许县| 景宁| 阳春市| 句容市| 许昌县| 松潘县| 吴堡县| 子长县| 藁城市| 成安县| 沾益县| 聊城市|